Egészségügyi Központ

Egészségügyi Központ
Cím: 5516. Körösladány, Arany J. út 12/14.

Dr. Téren Tibor háziorvos
Tel.: 66-475-192
Rendelés:
Hétfőtől - péntekig: 8:30 - 12 óráig.

Dr. Kovács György Zoltán háziorvos szakorvos
Tel.: 66-474-014
Rendelés:
Hétfőtől - péntekig: 9 - 13 óráig.
Dr. Kovács György Zoltán foglalkozás-egészéségügyi szakorvos
Rendelés:
De. 7 – 9 óráig
Du. 13 – 15 óráig

Dr. Kovács Gábor gyermekgyógyász szakorvos
Tel.: 66-475-180
Rendelés:
Hétfőtől – péntekig 9 – 13 óráig

Körösladány város gyermek és körzeti orvosainak elérhetősége
hétköznapokon 7-15 óráig, sürgős esetekben:

Dr. Kovács Zoltán 06-30/529-53-93,
Dr. Téren Tibor 06-30/233-90-66,
Dr. Kovács Gábor 06-30/ 249-09-49.
Orvosi ügyelet: (Szeghalom) 66/371-234

LABOR - VÉRVÉTEL
Kedden és csütörtökön: 7 – 9:15 óráig
A vizsgálati eredmények mindig a következő vérvételi napon érkeznek meg, melyeket 10 óra után a háziorvosoktól kaphatnak meg!
Minden vizsgálatra kérjük, mindenkor hozzon magával beutalót! Akinek szerepel a beutalón vizelet vagy széklet vizsgálat, kérjük, hozzon magával vizelet vagy székletmintát!
A vérvétel nem érkezési sorrendben történik!

Védőnői szolgálat 66-474-376
Terhes tanácsadás
I. körzet hétfőn 9 – 11 óráig
II. körzet kedden 9 – 11 óráig
Védőnői gyermek tanácsadás
Szerdán 9 – 11 óráig
Gyermekorvosi tanácsadás
Szerdán 14 órától

Kígyó Gyógyszertár nyitvatartási ideje:
Hétfőtől – csütörtökig:
8 - 13 ; 15 – 17:30 óráig
Pénteken:
8 – 13  ; 185 – 18 óráig
Szombaton: 8 – 10 óráig
Vasárnap és ünnepnap: zárva

FOGORVOS
Dr. Patzer Tímea Mária fogorvos magánorvos
Rendelési idő:
Hétfő: 14 – 19 óráig
Szerda: 14 – 19 óráig
Kezelés csak előzetes bejelentkezés alapján: 20/2262027

Körösladányi Egyesített
Szociális Intézmény

IDŐSEK OTTHONA

Cím: Körösladány, Nagy Márton út 2. Tel. 66/474-622
Nappali ellátás
A nappali ellátás keretében a településen élők részére biztosít napközbeni tartózkodást, társas kapcsolatokat, valamint az alapvető higiéniai szükségleteinek kielégítését, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. A nappali ellátást elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló személyek részére biztosítja az idősek klubja. A nappali ellátás keretein belül demens személyek részére is biztosított az ellátás. Alapvető cél, hogy a demenciával küzdő idős ember a szellemi leépülése során életminőségét megőrizve, jó körérzettel, pszichés és szomatikus egyensúlyának megtartása mellett élje életét. Önellátási képességének csökkenése mellett is kielégítettek legyen szükségletei, és meg tudja őrizni emberi méltóságát.
Idősek ápoló gondozó otthona
Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolása, gondozása folyik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az intézményben az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes körösladányi személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerinti ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) gondoskodunk az intézményben.
Étkeztetés
Az étkeztetés keretében a településen élő rászorultaknak napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik az intézmény, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk miatt. Az étkezés igénybevétele történhet helyben fogyasztással, elvitellel és kiszállítással is.
Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás keretében a településén élő, rászorulók számára egyenlő eséllyel hozzáférhető szolgáltatást nyújt a legszükségesebb elemi életfeltételek biztosítása érdekében. Ennek megfelelően az intézmény biztosítja az igénybe vevő - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében való önálló életvitelének fenntartását, így a házi gondozás megteremti a lakóhelyen, saját lakáson való szociális ellátás lehető leghosszabb ideig történő fenntartásának feltételeit. A házi segítségnyújtás keretében segítséget nyújt az ellátást igénybe vevőnek abban, hogy fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A házi segítségnyújtás során arra törekszenek, hogy az ellátást igénybevevő meglévő fizikai, mentális és egészségügyi állapotát megőrizze, illetve megerősítse, segítséget nyújtson a prevencióhoz.
Engedélyezett férőhelyek száma:
                  Idősek Otthona:                                              22 fő
                  Étkeztetés:                                                     180 fő
                  Házi segítségnyújtás:                                       54 fő
                  Nappali ellátás:                                                30 fő

CSALÁDSEGÍTŐ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Cím: 5516. Körösladány, Wenckheim út 1.
Tel.: 66/475-125; 06/30/703-6618
E-mail: klcssgyj@gmail.com
Családsegítés
A családsegítés keretében a szociális vagy mentálhigiénés problémákkal, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújt segítséget a szolgálat, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. A családsegítés keretében biztosított a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése.
Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekjóléti szolgáltatás keretében a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatást biztosítanak, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, a családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fő tevékenysége az életvezetés és tanácsadás:
1. Családsegítés
    – önkéntes
2. Gyermekjólét:
   – Alapellátás,
   Védelembevétel
3. Jelzőrendszer:
   – orvosok, óvoda, iskola, rendőrség, gyámügyi hivatal, 
4. Tájékoztatás
  – szociális információk
5. Adományok szervezése
6. Programok szervezése

TERÜLETI VÉDŐNŐI ELLÁTÁS

Cím: 5516. Körösladány, Arany J. út 12/14.
Tel.: 66/474-376
A védőnői szolgáltatás az egészségügyi alapellátás részeként a családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló megelőző tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzik az egészségnevelést. A védőnői szolgáltatás a nő – anya – csecsemő – gyermek – ifjúság – család védelmében nagyon fontos feladatot teljesít.
Védőnői ellátás fő tevékenysége: Anya-, és gyermek-gondozás
- Magzat-védelem
- Gyermek-védelem
- Nővédelem
- Család-gondozás
Terhes tanácsadás
I. körzet hétfőn 9-11 óráig
II. körzet kedden 9-11 óráig
Védőnői gyermek tanácsadás
Szerdán 9-11 óráig
Gyermekorvosi tanácsadás
Szerdán 14 órától

LABOR - MINTAVÉTELI HELY

Cím: Körösladány, Arany J. u. 12/14.
- vizsgálati anyagok vétele, küldése
- vizsgálati eredmények fogadása, szervezése

Gyógyszertár

Cím: 5516, Körösladány, Kossuth utca 4.
Tel.: 66/474-008
Nyitvatartási idő: H-P 8-13, 15-18 óráig, szombaton 8-12 óráig.